Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Treballadors que es desplacen a territori espanyol

Normativa:article 99.8.2º Llei IRPF;article 89.B) Reglament IRPF i Ordre HAC/117/2003, de 31 de gener per la que s'aprova el model 147.

Els treballadors per compte aliè que no siguen contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, però que vagen a adquirir l'esmentada condició com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol podran comunicar a l'Administració tributària l'esmentada circumstància, mitjançant el model de comunicació 147.

L'Agència Tributària expedirà als treballadors un document acreditatiu per al seu lliurament al pagador dels rendiments del treball, a fi que este els practique les retencions conforme a la normativa de l'ILRPF, a partir de la data que s'indique en el mateix.

Per a aplicar este procediment s'ha d'acreditar l'existència de dades objectives en la relació laboral que facen previsible que, com a conseqüència de la mateixa, es produïsca una permanència en territori espanyol superior a 183 dies durant l'any natural que es produïx el desplaçament o, en el seu defecte, en el següent.

Per a això, s'adjuntarà al model de comunicació un document justificatiu del pagador dels rendiments del treball que expresse el reconeixement de la relació laboral amb el treballador, la data de començament de la prestació del treball en territori espanyol, el centre de treball i direcció del mateix, la durada del contracte i la intenció del pagador que el treballador preste el seu treball en territori espanyol, com a mínim, durant un període superior a 183 dies durant l'any natural en què hi ha compresa la data de començament de la prestació del treball en territori espanyol, o, en el seu defecte, que eixe període mínim de permanència es produirà en l'any natural següent.

Lloc de presentació:En l'Administració o Delegació en l'àmbit territorial de la qual hi haja situat el seu domicili en territori espanyol en el moment de la presentació.Si este no poguera determinar-se, s'atendrà el lloc de situació del centre de treball.En defecte d'este últim criteri, s'atendrà el domicili fiscal del pagador dels rendiments.

Termini de presentació:Des dels 30 dies anteriors a la data d'entrada en territori espanyol que s'haja comunicat i fins als 183 dies següents al moment del desplaçament, o fins al 30 de juny de l'any següent, quan el període mínim de permanència exigit s'haja de produir este any.