Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Documentació

Normativa: article 17 Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven els models 216 i 296.

Els obligats a retindre conservaran a disposició de l'Administració tributària, durant el període de prescripció, la documentació que justifique les retencions practicades.

A estos efectes, quan no es practique la retenció per aplicació de les exempcions de la normativa interna espanyola, per raó de la residència del contribuent, es justificarà amb un certificat de residència, expedit per les autoritats fiscals del país de residència.

Quan no es practique la retenció per aplicació de les exempcions d'un Conveni o es practique amb els límits d'imposició fixats en el mateix, es justificarà amb un certificat de residència fiscal expedit per l'autoritat fiscal corresponent, en què haurà de constar expressament que el contribuent és resident en el sentit definit en el Conveni. No obstant això, quan es practique la retenció aplicant un límit d'imposició fixat en un Conveni desenvolupat mitjançant una Ordre en la que s'establisca la utilització d'un formulari específic, es justificarà amb el mateix en lloc del certificat.

Els certificats de residència a què es referixen els paràgrafs anteriors, tindran un termini de validesa d'un any a partir de la data de la seua expedició. No obstant això, els certificats de residència tindran una validesa indefinida quan el contribuent siga un Estat estranger, alguna de les seves subdivisions polítiques o administratives o les seues entitats locals.

Quan no es practique retenció per haver-se efectuat el pagament de l'impost, s'acreditarà mitjançant la declaració de l'impost corresponent a esta renda presentada pel contribuent o el seu representant.

Cas particular: Comptes de no residents

Normativa: Disposició addicional primera de l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291.

Als exclusius efectes d'aplicar l'excepció a l'obligació de retindre corresponent als comptes de no residents s'acreditarà davant l'entitat que corresponga la condició de contribuent per l' IRNR mitjançant l'aportació d'una declaració del contribuent en la que manifeste ser resident fiscal en un altre Estat. Esta declaració haurà d'ajustar-se al model que figura en l'annex III de l'Ordre EHA/3202/2008, de 31 d'octubre, per la qual s'aprova el model 291.

Així mateix, seran igualment vàlides tant la declaració realitzada utilitzant els formularis de residència fiscal publicats per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en el seu portal d'Internet, com la formulada utilitzant altres models elaborats per les pròpies institucions financeres, adaptats a la normativa interna espanyola.

Sense perjudici del que és anterior, la condició de contribuent per l'Impost sobre la Renda de no Residents podrà acreditar-se mitjançant certificació expedida per les autoritats fiscals del país de residència.