Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Obligació de declarar per part dels obligats a retindre

Normativa:article 31.5 Llei IRNR;article 15 Reglament IRNR;articles 2, 8 i Disposició addicional única Ordre EHA/3290/2008, de 6 de novembre, per la qual s'aproven els models 216 i 296

Amb caràcter general, el retenidor haurà de presentar declaració i efectuar, en el seu cas, l'ingrés corresponent a través del model 216.

En els casos exceptuats de l'obligació de retindre, el retenidor, tret d'excepcions, estarà obligat a presentar declaració negativa a través del model 216.

Així mateix, està obligat a presentar un resum anual, model 296.

No obstant això, les retencions corresponents a les rendes derivades de transmissions i reemborsos d'accions o participacions representatives del capital o patrimoni d'institucions d'inversió col·lectiva (per exemple fons d'inversió) s'ingressaran mitjançant el model 117, i s'inclouran en la declaració informativa anual 187.

D'altra banda, el Banc d'Espanya i les entitats registrades a què es referix la normativa de transaccions econòmiques amb l'exterior que tinguen oberts a Espanya comptes de no residents estan obligades a presentar el model 291 “Declaració informativa de comptes de no residents”, amb la finalitat de proporcionar a l'Administració tributària la informació relativa a les mateixes.