Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Obligats a retindre

Normativa:articles 30 i 31 Llei IRNR i article 11 Reglament IRNR

Estan obligats a retindre o ingressar a compte, respecte de les rendes subjectes al IRNR que satisfacen o abonen, entre d'altres:

  • Les entitats residents en Espanya (també les entitats en règim d'atribució).

  • Les persones físiques residents en Espanya que realitzen activitats econòmiques.

  • Els contribuents de l'IRNR amb EP.

  • Els contribuents de l'IRNR sense EP, respecte dels rendiments del treball que satisfacen que constituïsquen despesa deduïble per a l'obtenció de les rendes.

  • Les entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger, amb presència en territori espanyol.

  • El representant que actue en nom de l'entitat asseguradora que opere en règim de lliure prestació de servicis.

També estan obligats a retindre aquells que establixen les normes sobre retenció relatives a actius financers i altres valors mobiliaris.