Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendes subjectes a retenció

Normativa: article 31 Llei  IRNR i article 9 Reglament IRNR

Amb caràcter general, estan subjectes a retenció les rendes subjectes a l'impost.

Excepcions a l'obligació de retindre:

Normativa: article 31.4 Llei IRNR i article 10 Reglament IRNR

No existix obligació de retindre en relació, entre d'altres, amb les següents rendes:

 • Rendes exemptes conforme a la normativa de l'IRNR.

  No obstant això, sí existirà obligació de practicar retenció respecte de certes rendes exemptes: l'exempció relativa a dividends obtinguts per fons de pensions equivalents i l'exempció relativa a dividends obtinguts per institucions d'inversió col·lectiva.

  Rendes exemptes en virtut d'un Conveni per a evitar la doble imposició.

 • Rendes abonades a contribuents, quan s'acredite el pagament de l'impost.

 • Guanys patrimonials.

  No obstant això, sí existirà obligació de retindre, respecte de:

  • Els premis derivats de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

  • La transmissió de béns immobles situats en territori espanyol.

  • Rendes derivades de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions representatives del capital o patrimoni d'institucions d'inversió col·lectiva, excepte les procedents de participacions o accions en els fons i societats regulats per l'article 49 del Reglament de la Llei 35/2003 d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005.

L'exoneració de la retenció no és automàtica, sinó que requerix que s'acredite davant l'obligat a retindre el compliment de les circumstàncies que motiven la seua aplicació, sense perjudici de l'obligació de declarar per part del retenidor.