Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Capítol 3.Tributació de les rendes més comunes obtingudes a Espanya per contribuents no residents

Les persones físiques i les entitats no residents tindran la consideració de contribuents del IRNR en la mesura que obtinguen rendes en territori espanyol, tal com es definix en l'esmentat impost.

En el cas que el contribuent siga resident en un país amb el qual Espanya tinga subscrit conveni per a evitar la doble imposició, caldrà estar al que es dispose en ell, ja que, en alguns casos, la tributació és inferior, i, en altres, les rendes, si es presenten determinades circumstàncies, no poden sotmetre's a imposició a Espanya.

En estos casos en què les rendes no es poden gravar a Espanya (exemptes per conveni) o es graven amb un límit d'imposició, el contribuent no resident haurà de justificar que és resident en el país amb el qual Espanya té subscrit el Conveni, mitjançant el corresponent certificat de residència emés per les autoritats fiscals del seu país, en el qual haurà de constar expressament que el contribuent és resident en el sentit del Conveni.

A continuació s'indiquen, per als tipus de renda més significatius, els criteris pels quals les esmentades rendes s'entenen obtingudes en territori espanyol i la tributació conforme a la normativa interna espanyola i els convenis per a evitar la doble imposició.

  1. Rendiments derivats d'activitats econòmiques
  2. Altres rendiments
  3. Rendes imputades de béns immobles urbans
  4. Guanys patrimonials