Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Guanys patrimonials derivats de la venda d'immobles

Normativa interna

Normativa:article 13.1.i) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, es consideren rendes obtinguts en territori espanyol els guanys patrimonials quan procedisquen de béns immobles situats en territori espanyol.

Exempció parcial:

Normativa:Disposició addicional quarta Llei IRNR

Estan exempts en un 50% els guanys patrimonials derivats de la venda d'immobles urbans situats en territori espanyol que hagueren sigut adquirits a partir del 12 de maig de 2012 i fins al 31 de desembre de 2012.Esta exempció parcial no resulta aplicable:

 • En el cas de persones físiques, quan l'immoble s'haguera adquirit o transmés al seu cònjuge, a qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, a una entitat respecte de la qual es produïsca, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones anteriorment citades, alguna de les circumstàncies establides a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

 • En el cas d'entitats, quan l'immoble s'haguera adquirit o transmés a una persona o entitat respecte de la qual es produïsca alguna de les circumstàncies establides a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o al cònjuge de la persona anteriorment indicada o a qualsevol persona unida a esta per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs.

Exempció per reinversió en vivenda habitual per a contribuents residents en un altre Estat membre de la UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:

Normativa:Disposició addicional setena Llei IRNR

En el cas de contribuents residents en un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V), podran excloure's de gravamen els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de la qual haja sigut la seua vivenda habitual a Espanya, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es reinvertisca en l'adquisició d'una nova vivenda habitual.Quan l'import reinvertit siga inferior al total del percebut en la transmissió, únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que corresponga a la quantitat reinvertida.

Quan la reinversió s'haja produït anteriorment a la data en què s'haja de presentar la declaració, la reinversió, total o parcial, podrà tindre's en compte per a determinar el deute tributari corresponent.

No obstant això l'anterior, resultaran d'aplicació l'obligació de retenció per part de l'adquirent de l'immoble (a través del model 211) així com la de presentació de la declaració (model 210 subapartat H) i ingrés del deute tributari corresponent.

En el model d'autoliquidació 210 s'indicarà com a tipus de renda el codi 33, si la reinversió s'ha produït abans de la transmissió, o el codi 34, quan la reinversió es produïx després de la transmissió.

Si la reinversió s'ha produït posteriorment a la data en què s'ha de presentar la declaració, podrà sol·licitar-se la devolució total o parcial del deute tributari ingressat corresponent al guany patrimonial obtingut mitjançant la presentació del model de sol·licitud aprovat en l'Ordre HAP/2474/2015, de 19 de novembre (BOE de 24 de novembre).

Conveni

D'acord amb els Convenis subscrits per Espanya, els guanys derivats de l'alienació de béns immobles situats en territori espanyol poden sotmetre's a imposició a Espanya.

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

Les rendes obtingudes sense mediació de EP han de tributar de forma separada per cada meritació total o parcial de la renda sotmesa a gravamen.

La base imposable corresponent als guanys patrimonials es determinarà aplicant, en general, a cada alteració patrimonial, les normes del IRPF.Els guanys es calcularan per diferència entre els valors de transmissió i d'adquisició.

En les transmissions oneroses, el valor d'adquisició estarà format per l'import real pel qual es va adquirir l'immoble, més el cost de les inversions i millores (1) , en el seu cas, efectuades (sense que es computen, a estos efectes, les despeses de conservació i reparació) al que se sumaran l'import de les despeses (comissions, Fedatari públic, Registre, etc.)i tributs inherents a l'adquisició (Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, IVA o Impost sobre Successions o Donacions si l'adquisició es va realitzar a títol gratuït), exclosos els interessos, satisfets per l'ara transmitent.L'import així determinat es minorarà, quan procedisca, en l'import de les amortitzacions reglamentàriament practicades, computant-se, en tot cas, l'amortització mínima (2)

(1) Tractant-se d'elements patrimonials sobre els quals s'hagen realitzat millores en un any diferent al de la seua adquisició, serà precís distingir la part del valor de transmissió que corresponga a l'element patrimonial i a la millora o millores realitzades, per tal de determinar, de forma separada i independent, tant els guanys o pèrdues patrimonials derivades d'un i altres, com la reducció que, en el seu cas, resulte aplicable.A estos efectes, prendran com valors i dates d'adquisició els que corresponguen, respectivament, a l'element patrimonial i a cada una de les millores realitzades.(Tornar)

(2) Les amortitzacions "fiscalment deduïbles" corresponen als immobles afectes a activitats econòmiques, als immobles arrendats o sotsarrendats i a drets reals d'ús i gaudi sobre béns immobles.En estos casos, l'amortització mínima es computarà, amb independència de la seua efectiva consideració com a despesa.

Per a immobles arrendats, l'import de l'amortització mínima es determina aplicant el percentatge del 3%, sobre el més gran dels següents valors:cost d'adquisició satisfet o el valor cadastral, exclòs el valor del terra.Quan no es conega el valor del terra, este es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet entre els valors cadastrals del terra i de la construcció de cada any.En el cas de béns immobles adquirits a títol lucratiu el cost d'adquisició és el valor del bé  en aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions o el seu valor comprovat en estos gravàmens, sense incloure el valor del terra, i l'import dels tributs satisfetes més les despeses inherents a l'adquisició i, en el seu cas, la totalitat de les inversions i millores efectuades.(Criteri interpretatiu fixat pel Tribunal Suprem en sentència número 1130/2021, de 15 de setembre). (Tornar)

En el cas de transmissions produïdes des de l'1 de gener de 2015 s'han suprimit els coeficients d'actualització.

El valor de transmissió serà l'import real pel qual l'alienació s'haja efectuat, minorat en l'import de les despeses i tributs inherents a la transmissió que haja sigut per compte del venedor.

Quan l'adquisició o la transmissió haguera sigut a títol lucratiu o gratuït (herència, llegat o donació) s'aplicaran les regles anteriors, prenent per import real dels valors respectius aquells que resulten de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions, sense que puga excedir del valor de mercat.

La diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició així determinats serà el guany que se sotmeta a tributació.

Règim transitori:

Normativa:Disposició transitòria única Llei IRNR

No obstant això, en el cas de persones físiques, si l'immoble va ser adquirit amb anterioridadal 31 de desembre de 1994, el guany prèviament trobat pot ser reduït en resultar aplicable un règim transitori.

En estos casos caldrà tindre en compte les següents regles:

Només la part del guany patrimonial generat anteriorment al 20 de gener de 2006 seria susceptible de reducció.

 • Regla 1.Càlcul de la part del guany patrimonial generat abans de 20-01-2006

  Es determina la part del guany patrimonial susceptible de reducció en funció de la proporció que representen els dies transcorreguts des de la data d'adquisició fins al 19 de gener de 2006 respecte als dies totals transcorreguts des de la data d'adquisició fins a la de transmissió.

 • Regla 2.Càlcul de la reducció (veure exemple)

  La part del guany generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà, en el seu cas, de la següent manera:

  1. Es calcularà el nombre d'anys que intervinga entre la data d'adquisició de l'element i el 31 de desembre de 1996, arrondoniment per excés.

  2. Es calcularà el valor de transmissió de tots els elements patrimonials al guany patrimonial dels quals li haguera resultat d'aplicació este mateix règim transitori, transmesos des d'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial.(Quan este resultat siga superior a 400.000 euros, no es practicarà cap reducció).

  3. Quan siga inferior a 400.000 euros la suma del valor de transmissió de l'element patrimonial i la quantia a què es referix la lletra b) anterior, la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 es reduirà en l'import resultant d'aplicar l'11,11% per cada any de permanència dels assenyalats en la lletra a) anterior que excedisca de dos.

  4. Quan siga superior a 400.000 euros la suma del valor de transmissió de l'element patrimonial i la quantia a què es referix la lletra b) anterior, però el resultat del disposat en la lletra b) anterior siga inferior a 400.000 euros, es practicarà la reducció a la part del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 que proporcionalment corresponga a la part del valor de transmissió que sumat a la quantia de la lletra b) anterior no supere 400.000 euros.

  Si el contribuent ha adquirit l'immoble en dues dates diferents o l'immoble ha sigut objecte de millora, caldrà efectuar els càlculs com si es tractara de dos guanys patrimonials, amb períodes de permanència diferents en l'aplicació dels coeficients de reducció i diferents coeficients d'actualització.

El tipus de gravamen aplicable és el 19%

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

 • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • La retenció practicada per l'adquirent de l'immoble.

Retenció a compte

Normativa:article 25.2 Llei IRNR;article 14 Reglament IRNR i article 8 Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models d'autoliquidació 210, 211 i 213 de l'IRNR.

La persona que adquirix l'immoble, siga o no resident, està obligada a retindre i ingressar al Tresor Públic el 3% de la contraprestació acordada.Esta retenció té per al venedor el caràcter de pagament a compte de l'impost que corresponga pel guany derivat de la transmissió.

L'adquirent ingressarà la retenció mitjançant el model 211, en el termini d'un mes a partir de la data de transmissió, i lliurarà al venedor no resident un exemplar del model 211, a fi que este últim puga deduir la retenció de la quota tributària resultant de la declaració del guany.Si la retenció és superior a la quota tributària, es podrà obtindre la devolució de l'excés.

Exemple: Transmissió d'un immoble el 31 de desembre de 2019 per import de 300.000 euros, adquirit l'1 de gener de 1991 per import equivalent a 100.000 euros.El contribuent va transmetre anteriorment, l'1 de febrer 2015 un altre element patrimonial (el valor de transmissió del qual va ser de 200.000 euros), al guany del qual se li va aplicar el règim transitori.

Determinació del guany sotmés a tributació:

 • Guany patrimonial (Diferència):300.000-100.000 = 200.000

 • Guany generat fins a 19/01/2006:103.824 € (1)

 • Guany susceptible de reducció:69.216 € (2)

 • Reducció:30.759,6 € (3)

Guany patrimonial reduïda sotmesa a tributación:169.240,4 € (4)

Notes a l'exemple:

(1)

 • Núm. dies transcorreguts entre les dates de compra i de venda:10.591
 • Núm. dies transcorreguts entre les dates de compra i el 19/01/2006:5.498

Càlcul:(200.000x5.498) /10.591 =103.824 (Tornar)

(2)

 • Límit de valors de transmissió:400.000 €

 • Suma acumulada de valors de transmissió d'altres béns transmesos des d'1 de gener de 2015 fins a la data de l'actual transmissió:200.000 €

 • Encara que el valor de la transmissió actual és de 300.000€, com del límit de 400.000 € ja es van utilitzar en l'anterior transmissió 200.000€, només resten 200.000 € per a utilitzar en l'actual transmissió.

És susceptible de reducció la part del guany generat fins al 19/01/2006 que corresponga proporcionalment a un valor de transmissió de 200.000€.

Càlcul:(103.824 x200.000) / 300.000 = 69.216 (Tornar)

(3)

 • Període permanència en el patrimoni anterior a 31-12-1996 (entre data d'adquisició i 31/12/1996, arrondoniment per excés):6

 • Núm. Anys que excedixen de 2:6-2 = 4

 • Percentatge de reducció:4x11,11% = 44,44%

Càlcul:(69.216x44,44) / 100 = 30.759,6 (Tornar)

(4) Càlcul:Diferencia-Reducción=200.000-30.759,6 =169.240,4 € (Tornar)

(tornar guanys)