Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Altres guanys patrimonials

Normativa interna

Normativa:article 13.1.i) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, es consideren obtinguts en territori espanyol els guanys patrimonials, en els següents casos:

  • Quan deriven de valors emesos per persones o entitats residents.

  • Quan deriven d'altres béns mobles situats en territori espanyol o de drets que s'hagen de complir a l'esmentat territori.

  • Quan s'incorporen al patrimoni del contribuent béns situats en territori espanyol o drets que hagen de complir-se o s'exerciten a l'esmentat territori, encara quan no deriven d'una transmissió prèvia, com els guanys en el joc.

En la normativa interna se'n contemplen alguns supòsits d'exempció.

(Normativa:article 14.1.lletres c), e) i i).Llei IRNR)

A títol d'exemple:

  • Guanys patrimonials derivats de béns mobles obtinguts per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o, amb efectes des d'1 de gener de 2021, en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu que no siga Estat membre de la Unió Europees sempre que existisca un efectiu intercanvi d'informació en matèria tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V) o per establiments permanents dels esmentats residents situats en un altre Estat membre de la Unió Europea o, amb efectes des d'1 de gener de 2021, en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu (excepte que s'obtinguen a través d'un paradís fiscal (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV), o que es tracte de guanys derivats de la transmissió d'accions, participacions o altres drets en una entitat l'actiu de la qual consistisca principalment en béns immobles situats a Espanya, o que es tracte de guanys derivats de la transmissió d'accions, participacions o altres drets en una entitat i el contribuent, persona física en algun moment durant el període de 12 mesos precedents a la transmissió, haja participat directament o indirectament en almenys el 25% del capital o patrimoni de l'esmentada entitat.En el cas d'entitats no residents, que la transmissió no complisca els requisits per a l'aplicació de l'exempció prevista a l'article 21 de la Llei de l'Impost sobre Societats).

  • Guanys patrimonials derivats de valors emesos a Espanya per no residents.

  • Les rendes derivades de les transmissions de valors o el reembors de participacions en fons d'inversió realitzades en mercats secundaris oficials de valors espanyols, obtingudes per persones o entitats residents en un país amb el qual Espanya tinga subscrit Conveni amb clàusula d'intercanvi d'informació, tret que s'obtinguen a través d'un paradís fiscal (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV).

Conveni

D'acord amb els Convenis, normalment, la potestat tributària sobre estos guanys correspon exclusivament a l'Estat de residència, quedant exemptes a Espanya.No obstant això, existixen excepcions a molts Convenis quan deriven d'accions o participacions en entitats amb substrat immobiliari, que permeten el gravamen en l'Estat de situació dels immobles.Caldrà consultar cada Conveni.

Tributació

Normativa:articles 24, 25, 26 i Disposició transitòria única Llei IRNR

Les rendes obtingudes sense mediació de EP han de tributar de forma separada per cada meritació total o parcial de la renda sotmesa a gravamen.La tributació ha de ser operació per operació, per la qual cosa no cap la compensació entre guanys i pèrdues patrimonials.

La base imposable corresponent als guanys patrimonials es determinarà aplicant, en general, a cada alteració patrimonial, les normes del IRPF.Els guanys es calcularan per diferència entre els valors de transmissió i d'adquisició.

En el supòsit de guanys obtinguts per persones físiques derivades d'elements patrimonials adquirits anteriorment a 31 de desembre de 1994 pot ser aplicable un règim transitori de reducció de l'import del guany.

Tractant-se de guanys patrimonials (derivades de drets o participacions en una entitat l'actiu de la qual estiga constituït principalment per béns immobles situats en territori espanyol o que atribuïsquen al seu titular el dret de gaudi sobre béns immobles situats en territori espanyol), les procedents de la transmissió de drets o participacions en entitats residents en països o territoris amb què no existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a països o territoris amb els quals no existisca efectiu intercanvi d'informació s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV), el valor de transmissió es determinarà atenent proporcionalment al valor de mercat, en el moment de la transmissió, dels béns immobles situats en territori espanyol, o dels drets de gaudi sobre els esmentats béns.Els béns immobles situats en territori espanyol quedaran afectes al pagament de l'impost.

Si deriven de la transmissió d'un element patrimonial, el tipus de gravamen aplicable és el 19%.

En un altre cas, serà el tipus general vigent:

  • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:19%
  • Resta de contribuents:24%

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

  • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

  • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes.