Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Pensions

Normativa interna

Normativa:article 13.1.d) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, les pensions i altres prestacions similars s'entenen obtingudes en territori espanyol en els següents casos:

 • Quan deriven d'una ocupació prestada en territori espanyol.

 • Quan se satisfacen per una persona o entitat resident en territori espanyol o per un establiment permanent situat en el mateix.

A més, en la norma interna es contemplen alguns supòsits de pensions exemptes:

(Normativa:article 14.1.a) Llei IRNR)

 • Pensions assistencials per vellesa reconegudes a l'empara del Reial Decret 728/1993, de 14 de maig, pel qual s'establixen pensions assistencials per vellesa a favor dels emigrants espanyols.(1)

 • Les pensions que estiguen exemptes per als residents per la Llei de l'IRPF, com, per exemple:Pensions reconegudes per la Seguretat Social com a conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa o per classes passives com conseqüència d'inutilitat o incapacitat permanent.

(1) La regulació actual de les pensions assistencials per vellesa actualment està continguda en el Real decret 8/2008, d'11 de gener, pel qual es regula la prestació per raó de necessitat a favor d'espanyols residents en l'exterior i retornats, que deroga el Reial Decret 728/1993, de 14 de maig pel qual s'establixen pensions assistencials per vellesa a favor d'emigrants espanyols.(Tornar)

Conveni

Si resulta aplicable algun Conveni per a evitar la doble imposició, cal tindre en compte que les pensions, enteses com remuneracions que tenen la seua causa en una ocupació exercida anteriorment, tenen diferent tractament si és percebuda per raó d'una ocupació pública anterior;és a dir, aquella que es rep per raó de serveis deixats a un Estat, a una de les seues subdivisions polítiques o a una entitat local, o si és percebuda per raó d'una ocupació privada anterior, en contraposició a la qual cosa s'ha identificat com a ocupació pública.

 • A les pensions percebudes per raó d'una ocupació privada anterior, la major part dels Convenis establixen el dret d'imposició exclusiu a favor de l'Estat de residència del contribuent.En alguns Convenis (per exemple, els subscrits amb Alemanya i Finlàndia) es preveu tributació compartida entre l'Estat de procedència de la pensió i l'Estat de residència del contribuent i s'establixen límits d'imposició en l'Estat de procedència (per exemple, el subscrit amb Alemanya).

 • A les pensions percebudes per raó d'una ocupació pública anterior, en general, el dret el té l'Estat d'on procedixen les mateixes, tret d'en el cas de residents i nacionals de l'altre Estat, en el cas del qual el dret d'imposició correspondrà a este.

No obstant això, per les particularitats existents, s'ha de consultar cada Conveni concret.

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

Quan conforme a la normativa interna i, en el seu cas, al Conveni aplicable, la pensió estiga sotmesa a l'impost espanyol, tributarà d'acord amb la següent escala de gravamen:

Import anual pensió
Fins a euros
Quota
euros
Resta pensió
Fins a euros
Tipus aplicable
Percentatge
0 0 12.000 8 %
12.000 960 6.700 30 %
18.700 2.970 d'ara endavant 40 %

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

 • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes.

Exemple:

Senyor J.C.G., resident al Paraguai (país amb el qual no existix Convenio), durant l'any 2019, percep una pensió de jubilació satisfeta per la Seguretat Social espanyola l'import íntegre mensual de la qual ascendix 1.100 euros.Cobra 12 pagues.

Determinar l'import de l'impost corresponent a la pensió obtinguda per l'esmentat contribuent.

Solució:

 1. Determinació de l'import anual de la pensió per a l'aplicació de l'escala de gravamen.

  1.100 x 12 = 13.200

 2. Aplicació de l'escala de gravamen.

  Fins a 12.000 al 8%:960

  Resta 1.200 (13.200 – 12.000) al 30%:360

  Quota resultant:1.320

 3. Determinació del tipus de gravamen general (TMG).

  TMG = (1.320/13.200) x 100 = 10%

 4. Determinació de l'import de l'impost corresponent a la pensió mensual.

  1.100 x 10% = 110 euros

Nota a l'exemple:En tractar-se d'una renda subjecta i no exempta a l'IRNR, l'entitat que satisfà la pensió (Seguretat Social) com a entitat retenidora, haurà de practicar retenció per un import equivalent a l'impost del contribuent.És a dir, sobre l'import íntegre de la pensió (1.100 euros) aplicarà un percentatge de retenció del 10% (110 euros) resultant un import net a percebre pel contribuent, una vegada descomptat l'impost, de 990 euros.