Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Rendiments de capital immobiliari

Normativa interna

Normativa: article 13.1.g) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, es consideren renda obtinguda en territori espanyol els rendiments derivats, directament o indirectament, de béns immobles situats en territori espanyol o de drets relatius als mateixos.

Conveni

Els Convenis subscrits per Espanya atribuïxen potestat per a gravar les rendes dels béns immobles a l'Estat on estan situats els mateixos. D'acord amb els Convenis, les rendes de béns immobles poden sotmetre's a imposició en l'Estat de situació dels mateixos, tant si deriven de la utilització o disfrute directe com de l'arrendament o qualsevol altra forma d'explotació dels mateixos. Per tant, les rendes derivades de béns immobles situats a Espanya poden ser gravades conforme a la Llei espanyola.

Tributació

Normativa: articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

Les rendes obtingudes sense mediació d'EP han de tributar de forma separada per cada merite total o parcial de la renda sotmesa a gravamen.

Amb caràcter general, la base imposable estarà constituïda per l'import íntegre, és a dir, sense deducció de despesa algun.

En el cas d'immobles arrendats s'haurà de computar com a ingrés l'import íntegre que, per tots els conceptes, reba de l'arrendatari, inclòs, si escau, el corresponent a tots aquells béns cedits amb l'immoble i exclòs l'impost sobre el valor afegit.

Si l'immoble només està arrendat una part de l'any, haurà de determinar el rendiment com en el paràgraf anterior, pels mesos que haja durat l'arrendament, i, per als restants, trobarà la part proporcional de la renda imputada (1,1% o, si escau, 2% del valor cadastral).

No obstant això, quan es tracti de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea  o en un Estat de l'Espai Econòmic Europeu en el que existisca un efectiu intercanvi d'informació (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els que existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els que existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes prevists en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga aplicable. Veure  Annex V), per a la determinació de la base imposable es podran deduir les següents despeses:

  1. En cas de persones físiques, les despeses previstes en la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indisociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

  2. En cas d'entitats, les despeses deduïbles d'acord amb el que preveu la Llei de l'impost sobre Societats, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indisociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

El tipus de gravamen aplicable és el general vigent:

  • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein: 19%
  • Reste de contribuents: 24%

Deduccions: de la quota tributària només podran deduir-se:

  • Les deduccions per donatius, en els termes prevists en la Llei d'IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

  • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes.

En cas que s'arrenden immobles i es dispose a Espanya per a l'ordenació de l'activitat de, com a mínim una persona empleada amb contracte laboral i a jornada completa, l'activitat que es realitza es podrà entendre que és de caràcter empresarial a través d'establiment permanent i haurà de tributar d'acord amb les normes previstes en l'apartat de “Rendiments d'activitats econòmiques obtingudes mitjançant establiment permanent”.