Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos, cànons)

Normativa interna

Normativa:article 13.1.f) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, s'entenen obtinguts en territori espanyol els següents rendiments:

 • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d'entitats residents en Espanya.

 • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis satisfets per persones o entitats residents en territori espanyol o per establiments permanents situats en el mateix o que retribuïxen prestacions de capital utilitzades en territori espanyol.

 • Cànons (1) satisfets per persones o entitats residents en territori espanyol, o per establiments permanents situats en el mateix, o que s'utilitzen en territori espanyol.

(1) Per cànons s'entén les quantitats pagades per l'ús o, o la concessió d'ús, de drets sobre obres literàries, artístiques, científiques, pel·lícules cinematogràfiques, patents, marques, dibuixos, plans, fórmules o procediments secrets, programes informàtics, informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, drets personals susceptibles de cessió com el dret d'imatge, equips industrials, comercials o científics, i qualsevol altre dret similar.(Tornar)

En relació amb este tipus de rendiments la normativa interna contempla múltiples supòsits d'exempció.

A títol d'exemple, en el cas dels interessos, estan exempts:

(Normativa:article 14.1.lletres c);d) i f) Llei IRNR)

 • Els obtinguts per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o, amb efectes des d'1 de gener de 2021, en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu que no siga Estat membre de la Unió Europea sempre que existisca un efectiu intercanvi d'informació en matèria tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V) o per establiments permanents dels esmentats residents situats en un altre Estat membre de la Unió Europea o, amb efectes des d'1 de gener de 2021, en un altre Estat integrant de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que no s'obtinguen a través d'un paradís fiscal (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV)

 • Els rendiments derivats del Deute Públic.

 • Els rendiments dels comptes de no residents.

Pel que respecta als dividends, estan exempts:

(Normativa:article 14.1.lletres h);k) i l) Llei IRNR)

 • Els distribuïts per les societats filials residents en Espanya a les seues societats matrius (2) residents en un altre Estat membre de la UE (Annex V) o als EP d'estes últimes situats en altres Estats membres, o a matrius residents en els Estats integrants de l'Espai Econòmic Europeu o als EP d'estes últimes situats en altres Estats integrants sempre que tinguen un efectiu intercanvi d'informació en matèria tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V), i sempre que es complisquen determinades condicions.Per a l'aplicació d'esta exempció s'exigix que la societat matriu no tinga la seua residència, o l'EP no estiga situada, en un país o territori qualificat com a paradís fiscal (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV).

 • Els dividends i participacions en beneficis obtinguts per fons de pensions equivalents als regulats en la Llei de Plans i Fons de Pensions, residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o per establiments permanents de les esmentades institucions situats, en un altre Estat membre de la UE o residents en els Estats integrants de l'Espai Econòmic Europeu amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V).

 • Els dividends i participacions en beneficis obtinguts per institucions d'inversió col·lectiva regulades per la Directiva 2009/65/CE, del Parlament Europeu i del Consell;o residents en els Estats integrants de l'Espai Econòmic Europeu amb què existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb què existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V);és una exempció parcial, ja que la tributació no pot ser inferior a la resultant de l'aplicació del tipus de gravamen pel qual tributen les institucions d'inversió col·lectiva domiciliades en territori espanyol.

(2) Fins a 31 de desembre de 2020, Societat matriu és aquella que posseïsca en el capital d'una altra societat una participació (a partir d'1 de gener de 2011) del 5% o bé (a partir d'1 de gener de 2015) que el valor d'adquisició de la participació siga superior a 20 milions d'euros.La societat participada serà la societat filial.

A partir d'1 de gener de 2021, Societat matriu és aquella que tinga en el capital d'una altra societat una participació del 5%.

Règim transitori:l'exempció a què es referix l'article 14.1.h) serà d'aplicació durant els anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 a les participacions adquirides abans de l'1 de gener de 2021 el valor d'adquisició del qual siga superior a 20 milions d'euros sense que siga necessari que la participació assolisca el 5% en el capital i sempre que es complisquen els restants requisits establits a l'esmentat article.(Tornar)

Quant als cànons, estaran exempts in el cas particular de cànons entre societats associades, satisfets a una societat resident en un Estat membre de la UE o a un establiment permanent de l'esmentada societat situat en un altre Estat membre de la UE, sempre que es complisquen determinats requisits (Normativa:article 14.1.m) Llei IRNR).

Conveni

Quan resulte aplicable un Conveni, en relació amb els dividends, interessos i cànons, caldrà consultar-ho específicament.En general, se seguix el règim de tributació compartida entre Espanya i l'Estat on residix el contribuent;en eixe cas, Espanya tindria dret d'imposició sobre estos rendiments, però amb un límit d'imposició assenyalat al respectiu Conveni (Annex III).

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

Les rendes obtingudes sense mediació de l'EP han de tributar de forma separada per cada meritació total o parcial de la renda sotmesa a gravamen.

Amb caràcter general, la base imposable estarà constituïda per l'import íntegre, és a dir, sense deducció de cap despesa.

No obstant això, quan es tracte de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un Estat de l'Espai Econòmic Europeu en qui hi haja un efectiu intercanvi d'informació (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V), per a la determinació de la base imposable es podran deduir les següents despeses:

 1. En cas de persones físiques, les despeses previstes en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

 2. En cas d'entitats, les despeses deduïbles d'acord amb el previst en la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

El tipus de gravamen aplicable als dividends i als interessos és el 19%.

El tipus de gravamen aplicable als cànons és el general vigent:

 • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:19%
 • Resta de contribuents 24%

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

 • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes.

Reducció per conveni:si resulta aplicable un Conveni que fixe per als dividends, interessos o cànons un límit d'imposició, el contribuent podrà tindre en compte eixe límit practicant una reducció en la quota.