Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendiments del treball

Normativa interna

Normativa:article 13.1.c) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, els rendiments del treball s'entenen obtinguts en territori espanyol en els següents casos:

 • Amb caràcter general, quan deriven, directament o indirectament, d'una activitat personal desenvolupada en territori espanyol.

 • Les retribucions públiques satisfetes per l'Administració espanyola, tret que el treball es preste íntegrament a l'estranger i tals rendiments estiguen subjectes a un impost de naturalesa personal a l'estranger.

 • Les retribucions d'empleats de vaixells i aeronaus en tràfic internacional satisfets per empresaris o entitats residents o per establiments permanents situats en territori espanyol, tret que el treball es preste íntegrament a l'estranger i tals rendiments estiguen subjectes a un impost de naturalesa personal a l'estranger.

Així mateix, segons la normativa interna, determinats rendiments estan exempts:

Normativa:article 14.1 lletres a) i b) Llei IRNR

 • Les beques públiques i les beques concedides per les entitats sense fins lucratius a les quals siga d'aplicació el règim especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i, des de l'1 de gener de 2015, les beques concedides per les fundacions bancàries regulades en el Títol II de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seua activitat d'obra social, percebudes per a cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l'estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu.Així mateix, les beques públiques i les concedides per les entitats sense fins lucratius i, des d'1 de gener de 2015, fundacions bancàries esmentades anteriorment per a investigació en l'àmbit descrit pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, així com les atorgades per aquelles amb finalitats d'investigació als funcionaris i altres personal al servici de les Administracions Públiques i al personal docent i investigador de les universitats.

 • Les beques i altres quantitats percebudes per persones físiques, satisfetes per les Administracions Públiques, en virtut d'acords i convenis internacionals de cooperació cultural, educativa i científica o en virtut del Pla anual de cooperació internacional aprovat en Consell de Ministres.

 • Els rendiments de treball en espècie de l'article 42.3 de la Llei de l'IRPF:

  • Els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzen en cantines o menjadors d'empresa o economats de caràcter social

  • La utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal ocupat

  • Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia

  • La prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat

  • Les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers amb la finalitat d'afavorir el desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball,

  • El lliurament als treballadors en actiu, de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, d'accions o participacions de la mateixa empresa o d'altres empreses del grup de societats

Conveni

En el cas de residents en països amb els quals Espanya haja subscrit un Conveni per a evitar la doble imposició, generalment els rendiments percebuts per una ocupació exercida a Espanya es poden gravar per l'Estat espanyol, excepte si es donen conjuntament tres circumstàncies:que el no resident no romanga a Espanya més de 183 dies durant l'any fiscal considerat, que les remuneracions es paguen per un ocupador no resident i que estes remuneracions no se suporten per un EP o una base fixa que l'ocupador tinga a Espanya.

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

Les rendes obtingudes sense mediació de l'EP han de tributar de forma separada per cada meritació total o parcial de la renda sotmesa a gravamen.

Amb caràcter general, la base imposable estarà constituïda per l'import íntegre, és a dir, sense deducció de cap despesa.

No obstant això, quan es tracte de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un Estat de l'Espai Econòmic Europeu en qui hi haja un efectiu intercanvi d'informació (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V), per a la determinació de la base imposable es podran deduir les següents despeses:

 1. En cas de persones físiques, les despeses previstes en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

 2. En cas d'entitats, les despeses deduïbles d'acord amb el previst en la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

Quan conforme a la normativa interna i, en el seu cas, al Conveni, els rendiments del treball es puguen sotmetre a imposició a Espanya, tributaran al tipus de gravamen general vigent:

 • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:19%
 • Resta de contribuents:24%

Casos particulars:

 • Els rendiments del treball de persones físiques no residents en territori espanyol, sempre que no siguen contribuents del IRPF, que presten els seus serveis en Missions Diplomàtiques i Representacions Consulars d'Espanya a l'estranger, quan no procedisca l'aplicació de normes específiques derivades de Tractats Internacionals en els quals Espanya siga part, tributen el tipus de gravamen del 8%.

 • Els rendiments del treball percebuts per persones físiques no residents en territori espanyol en virtut d'un contracte de durada determinada per a treballadors estrangers de temporada, d'acord amb l'establit en la normativa laboral, tributen el tipus de gravamen del 2%.

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

 • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes.