Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Retribucions dels administradors

Normativa interna

Normativa:article 13.1.e) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, les retribucions dels administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facen les seues vegades o d'òrgans representatius d'una entitat, s'entenen obtingudes en territori espanyol quan se satisfacen per una entitat resident en territori espanyol.

Conveni

En general, als Convenis per a evitar la doble imposició es disposa que les participacions, dietes d'assistència i altres retribucions similars que el contribuent obtinga com a conseqüència de ser membre d'un Consell d'Administració d'una societat resident en Espanya, es puguen sotmetre a imposició per l'Estat espanyol.

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

Estes retribucions tributen al tipus de gravamen general vigent:

  • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:19%
  • Resta de contribuents:24%

Deduccions: de la quota tributària només podran deduir-se:

  • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes.