Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendiments d'activitats econòmiques obtinguts mitjançant establiment permanent

Normativa interna

Normativa:article 13.1.a) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, s'entenen obtinguts en territori espanyol els rendiments de les activitats econòmiques realitzades mitjançant establiment permanent (EP) situat en territori espanyol.

D'acord amb la normativa interna espanyola, es considera que una persona física o entitat opera mitjançant l'EP quan dispose en territori espanyol de:

 • Seus de direcció
 • Sucursals
 • Oficines
 • Fàbriques
 • Tallers
 • Magatzems, botigues o altres establiments
 • Les mines
 • Els pous de petroli o gas
 • Les pedreres
 • Les explotacions agrícoles, forestals, pecuàries o qualsevol altre lloc d'exploració o d'extracció de recursos naturals
 • Les obres de construcció, instal·lació o muntatge la durada del qual excedisca de sis mesos

En definitiva, quan el no resident dispose a Espanya, per qualsevol títol, de forma continuada o habitual d'instal·lacions o llocs de treball de qualsevol índole en les que es realitze tota o part de la seua activitat, o quan actue a Espanya per mitjà d'un agent autoritzat per a contractar en nom i per compte de la persona o entitat no resident, sempre que exercisca amb habitualitat els esmentats poders, es considerarà que el no resident actua a Espanya a través de l'EP.

Conveni

Quan resulte aplicable un conveni per a evitar la doble imposició caldrà tindre en compte la definició d'establiment permanent que conté el conveni, que normalment serà més restringida que la de la normativa interna.

Així mateix, com a norma general els convenis confirnman la potestat de gravamen de l'Estat de situació de l'EP, disposant que els beneficis empresarials, si s'obtenen a través d'un EP situat a Espanya, o els rendiments d'activitats professionals, si s'obtenen mitjançant o a través d'una base fixa, poden ser sotmesos a imposició a Espanya, en el cas de la qual es graven d'acord amb la Llei interna espanyola.

Tributació

Normativa:capítol III Llei IRNR, capítol I Reglament IRNR i Disposició addicional desena Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, els no residents que obtinguen rendes mitjançant l'EP a Espanya tributaran per la totalitat de la renda imputable a l'esmentat establiment, qualsevol que siga el lloc de la seua obtenció.

Componen la renda imputable els rendiments de les activitats o explotacions econòmiques desenvolupades per dit EP, els derivats d'elements afectes a l'EP i els guanys o pèrdues patrimonials derivades dels elements afectes.

Són elements patrimonials afectes els vinculats funcionalment al desenvolupament de l'activitat que constituïx el seu objecte.Es consideraran elements patrimonials afectes els transmesos dins dels tres períodes impositius següents al de la desafectació.

Els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat només es consideraran elements patrimonials afectes quan l'EP siga una sucursal registrada en el Registre Mercantil, els esmentats actius es reflectisquen en els estats comptables de l'EP i, tractant-se de l'EP que puguen considerar-se societats dominants, dit EP dispose, per a dirigir i gestionar eixes participacions, de la corresponent organització de mitjans materials i personals.

La base imposable de l'EP es determinarà d'acord amb les disposicions del règim general de l'Impost sobre Societats, sent aplicable el règim de compensació de bases imposables negatives, amb les següents especialitats:

 • Aplicació de les normes de vinculació per a les operacions realitzades per l'EP amb la casa central, o amb un altre EP de la mateixa casa central i amb altres persones o entitats vinculades a la casa central o els seus establiments permanents, ja estiguen situats en territori espanyol o a l'estranger.

 • No deducibilidad, amb caràcter general, dels pagaments que l'EP efectue a la casa central en concepte de cànons, interessos, comissions, servicis d'assistència tècnica i per l'ús o cessió de béns o drets.(Veure apartat “despeses estimades i rendiments imputats per operacions internes d'un EP“).

 • Deducibilidad de la part de les despeses de direcció i generals d'administració imputats per la casa central a l'EP, sempre que tinguen reflex en els estats comptables de l'EP i s'imputen de forma continuada i racional.Per a la determinació d'estes despeses està previst que els contribuents puguen sotmetre a l'Administració tributària propostes de valoració de la part de les despeses de direcció i generals d'administració que siguen deduïbles.

 • S'integrarà a la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor comptable dels següents elements patrimonials:

  1. Els que estiguen afectes a un establiment permanent situat en territori es­pañol que cessa la seua activitat.

  2. Els que estant prèviament afectes a un establiment permanent situat en territori espanyol són transferits a l'estranger.

   El pagament del deute tributari resultant de l'aplicació de la lletra b) anterior, en el supòsit d'elements patrimonials transferits a un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb què existisca efectiu intercanvi d'informació tributària, serà ajornat per l'Administració Tributària a sol·licitud del contribuent fins a la data de la transmissió a tercers dels elements patri­moniales afectats.

Despeses estimades i rendiments imputats per operacions internes d'un establiment permanent

En els casos en els quals, per aplicació del disposat en un conveni per a evitar la doble imposició internacional subscrit per Espanya es permeta, a efectes de de­terminar la renda d'un establiment permanent situat en territori espanyol, la deducció de les despeses estimades per operacions internes realitzades amb la seua casa central o amb algun dels seus establiments permanents situats fora del territori espanyol, es tindrà en compte el següent:

 1. No serà aplicable la no-deducibilidad, amb caràcter general, dels pagaments que l'EP efectue a la casa central en concepte de cànons, interessos, comissions, servicis d'assistència tècnica i per l'ús o cessió de béns o drets.

 2. Els rendiments imputats a la casa central o a algun dels establecimien­tos permanents situats fora del territori espanyol que es corresponguen amb les esmentades despeses estimades es consideraran rendes obtingudes en territori espanyol, sense mediació d'establiment permanent.

 3. L'impost corresponent als rendiments imputats es meritarà el 31 de desembre de cada any.

 4. L'establiment permanent situat en territori espanyol estarà obligat a practicar retenció i ingrés a compte pels rendiments imputats.

 5. A les operacions internes realitzades per un establiment permanent situat en territori espanyol amb la seua casa central o amb algun dels seus establiments per­manentes situats fora del territori espanyol, als quals resulte d'aplicació esta disposició addicional, els serà d'aplicació el previst a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

Tipus de gravamen

S'aplicarà el tipus de gravamen que corresponga d'entre els previstos en la normativa de l'Impost de Societats.

El tipus general de gravamen és el 25%.

Deduccions i bonificacions

Els EP podran aplicar a la seua quota íntegra, les mateixes deduccions i bonificacions que els contribuents per l'Impost sobre Societats donant lloc a la quota líquida de l'impost, que, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2022, en cap cas, no podrà ser negativa.

Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2022 per a determinar el deute tributari de l'impost, resultarà d'aplicació la tributació mínima establida a l'article 30 bis de la Llei de l'Impost sobre Societats (amb caràcter general, del 15% de la base imposable) per a aquells l'EP amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu.Açò suposa que, amb caràcter general, com a resultat de l'aplicació de les deduccions i bonificacions, no es podrà rebaixar la quota líquida per davall de l'esmentat import.

Període impositiu i meritació

Normativa:article 20 Llei IRNR

El període impositiu coincidix amb l'exercici econòmic que declare, sense que puga excedir de dotze mesos.L'impost es merita l'últim dia del període impositiu.

Els EP estan obligats al compliment de les mateixes obligacions d'índole comptable, registral o formal que són exigibles a les entitats residents.

Imposició complementària

Normativa:article 19.2 Llei IRNR

Quan els EP de entitats no residents (no de persones físiques) transferisquen rendes a l'estranger, els serà exigible una imposició complementària del 19% sobre les quanties transferides.

No obstant això, este gravamen no serà aplicable a aquells EP la casa central del qual tinga la seua residència fiscal en un altre Estat de la UE (Annex V), tret que es tracte d'un país o territori considerat com a paradís fiscal, (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències efectuades a paradisos fiscals s'entenen efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa.Veure Annex IV) o en un Estat que haja subscrit amb Espanya un Conveni per a evitar la doble imposició, en el qual no s'establisca expressament cap altra cosa, sempre que existisca un tractament recíproc.

La imposició complementària s'ingressa mitjançant el model 210, en els vint primers dies dels mesos d'abril, juliol, octubre o gener, segons que la data de transferència a l'estranger de les rendes estiga compresa en el trimestre natural anterior.

Retencions i ingressos a compte

Normativa:article 23 Llei IRNR

Els EP estan sotmesos al mateix règim de retencions que les entitats subjectes a l'Impost sobre Societats per les rendes que perceben.

Pagaments fraccionats

Els EP estan obligats a efectuar pagaments fraccionats a compte de l'impost en els mateixos termes que les entitats subjectes a l'IS.Les obligacions formals relatives als pagaments fraccionats són:

 • Terminis:20 primers dies naturals dels mesos d'abril, octubre i desembre.

 • Model:202

  Quan no s'haja d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat, no serà obligatòria la presentació del model 202, tret de per a aquells EP que tinguen la consideració de Gran Empresa, que hauran de presentar el model, encara quan no haja d'efectuar cap ingrés, la qual cosa originarà l'existència d'autoliquidacions negatives.

Declaració

Normativa:article 21 Llei IRNR

Els EP hauran de presentar declaració per l'impost en els mateixos models i en els mateixos terminis que les entitats residents subjectes a l'Impost sobre Societats.

 • Termini:25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

 • Model:200