Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendiments d'activitats econòmiques obtinguts sense mediació d'establiment permanent

Normativa interna

Normativa:article 13.1.b) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna s'entenen obtinguts en territori espanyol els rendiments de les activitats econòmiques realitzades sense mediació d'establiment permanent situat en territori espanyol, en els següents casos:

 • Quan les activitats econòmiques siguen realitzades en territori espanyol.

  No obstant això, no es consideraran rendiments obtinguts en territori espanyol els rendiments derivats de la instal·lació o muntatge de maquinària o instal·lacions procedents de l'estranger quan tals operacions es realitzen pel proveïdor i el seu import no excedisca del 20% del preu d'adquisició;ni, tampoc els satisfets per raó de compravendes internacionals de mercaderies, incloses despeses accessòries i comissions de mediació.

 • Quan es tracte de prestacions de servicis utilitzades en territori espanyol.Quan tals prestacions de servicis servisquen parcialment a activitats econòmiques realitzades en territori espanyol, es consideraran obtingudes a Espanya només per la part que servisca a l'activitat desenvolupada a Espanya.

 • Quan deriven, directament o indirectament, de l'actuació personal en territori espanyol d'artistes i esportistes encara que es perceben per persona o entitat diferent.

Conveni

Quan resulte aplicable un conveni per a evitar la doble imposició, com a norma general i, sense perjudici de les peculiaritats que es contenen als diferents convenis, el tractament que la majoria dels mateixos donen als rendiments de les activitats o explotacions econòmiques obtinguts sense mediació d'establiment permanent és el següent:

 • Beneficis empresarials:normalment, els beneficis empresarials obtinguts sense mediació d'establiment permanent només poden ser sotmesos a imposició al país de residència del contribuent, estant exempts a Espanya en aplicació del Conveni.

 • Activitats professionals:en general, igual com en el cas anterior, els Convenis només atribuïxen la potestat tributària per a gravar estos rendiments, obtinguts sense base fixa en territori espanyol, al país en què residisca el contribuent, estant exempts a Espanya;no obstant això, en alguns Convenis s'establix potestat tributària per a Espanya davall certes circumstàncies (per la durada de l'estada, per l'import de la renda...).

 • Activitats artístiques i esportives:com a norma general, els rendiments per actuacions realitzades en territori espanyol es poden gravar a Espanya d'acord amb la seua Llei interna.No obstant això, hi ha peculiaritats als diversos Convenis respecte a este tipus de rendes.

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR i articles 5 i 6 del Reglament IRNR

Quan conforme a la normativa interna i, en el seu cas, al Conveni, els rendiments de les activitats econòmiques realitzades sense mediació d'establiment permanent puguen sotmetre's a imposició a Espanya tributaran al tipus de gravamen general vigent:

 • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:19%
 • Resta de contribuents:24%

En general, la base imposable serà la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses de personal, d'aprovisionament de materials incorporats a les obres o treballs i de subministraments.

Quan es tracte de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o en un Estat de l'Espai Econòmic Europeu en qui hi haja un efectiu intercanvi d'informació (amb efectes des de l'11 de juliol de 2021, les referències normatives efectuades a Estats amb els quals existisca un efectiu intercanvi d'informació tributària s'entenen efectuades a Estats amb els quals existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga d'aplicació.Veure Annex V), per a la determinació de la base imposable es podran deduir les següents despeses:

 1. En cas de persones físiques, les despeses previstes en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

 2. En cas d'entitats, les despeses deduïbles d'acord amb el previst en la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que el contribuent acredite que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

La base imposable corresponent als rendiments derivats de operacions de reassegurança estarà constituïda pels imports de les primes cedides, en reassegurança, al reassegurador no resident.Estos rendiments tributen un tipus especial de gravamen de l'1,5%.

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

 • Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Les retencions que s'hagueren practicat sobre les rendes del contribuent.