Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendes imputades de béns immobles urbans

Normativa interna

Normativa:article 13.1.h) Llei IRNR

Conforme a la normativa interna, els contribuents no residents que siguen persones físiques, titulars d'immobles urbans situats en territori espanyol, utilitzats per al seu ús propi no afectes a activitats econòmiques, o buits, estan sotmesos a l'Impost sobre la Renda de No Residents per la renda imputada corresponent a eixos immobles.

Conveni

D'acord amb els Convenis per a evitar la doble imposició, les rendes obtingudes de béns immobles poden sotmetre's a imposició en l'Estat de situació dels immobles, tant si deriven de la utilització o gaudi directe com de l'arrendament o qualsevol altra forma d'explotació dels mateixos.

Tributació

Normativa:articles 24, 25 i 26 Llei IRNR

La base imposable corresponent a la renda imputada de béns immobles urbans situats en territori espanyol es determinarà d'acord amb la normativa del IRPF.A estos efectes, s'haurà de computar com renda la quantitat resultant d'aplicar el percentatge que corresponga al valor cadastral de l'immoble, que figura al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI):

  • Immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagen sigut revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagen entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors:1,1% (l'any de valoració col·lectiva de caràcter general d'un  Municipi es pot consultar en l'apartat Ponències de Valors del Portal de la Direcció General del Cadastre, https://www.catastro.meh.es)

  • Restants immobles:2%

Es tributa per la base imposable abans citada, sense deduir cap tipus de despesa.

L'import resultant s'entén referit a tot l'any natural.Es reduirà proporcionalment al nombre de dies, quan no haja tingut la titularitat durant tot l'any, o quan durant part del mateix haja estat arrendat.

Si a la data de meritació de l'impost (31 de desembre) els immobles mancaren de valor cadastral o este no hauria sigut notificat en titular, es prendrà com a base d'imputació dels mateixos el 50% del més gran dels següents valors:el preu, contraprestació o valor d'adquisició de l'immoble, o el valor de l'immoble comprovat per l'Administració a efectes d'altres tributs.En estos casos, el percentatge serà de l'1,1%.

Quan es tracte d'immobles en construcció i en els supòsits en què, per raons urbanístiques, l'immoble no siga susceptible d'ús, no s'estimarà cap renda.

En els suposats de drets d'aprofitament per tanda de béns immobles, la imputació s'efectuarà en titular del dret real, prorratejant el valor cadastral en funció de la durada anual del període d'aprofitament.Si a la data de meritació de l'impost els immobles mancaren de valor cadastral, o este no hauria sigut notificat en titular, es prendrà com a base d'imputació el preu d'adquisició del dret d'aprofitament.No procedirà la imputació de renda immobiliària als titulars de drets d'aprofitament per tanda de béns immobles quan la seua durada no excedisca de dues setmanes per any.

En els supòsits en què la titularitat corresponga a diverses persones, la renda corresponent al bé immoble o dret real de gaudi que es tracte, es considerarà obtinguda per cadascuna d'elles en proporció amb la seua participació en l'esmentada titularitat.

El tipus de gravamen és el general vigent:

  • Residents UE, Islàndia, Noruega i, des d'11-07-2021, Liechtenstein:19%
  • Resta de contribuents:24%

Deduccions:de la quota tributària només podran deduir-se:

Les deduccions per donatius, en els termes previstos en la Llei de IRPF i en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.