Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ampliarà la seua informació sobre titularitats reals de societats amb l'accés a les dades dels registres mercantils

Conveni entre l'Agència Tributària i l'Escola de Registradors

  • El Registre de Titularitats Reals, nascut a l'empara de la normativa europea sobre prevenció del blanqueig de capitals, recull la informació sobre la titularitat real per part de persones físiques, de forma directa o indirecta, de més del 25% del capital social d'una entitat
  • El nou conveni amb els Registradors contempla també la transmissió electrònica diària de la informació continguda en el BORME, incloent el NIF de les persones jurídiques i físiques
  • S'establixen procediments avançats de comunicació electrònica per a les sol·licituds d'inscripció registral que l'Agència remet als Registres

30 de setembre de 2021.- L'Agència Tributària i l'Escola de Registradors han firmat un nou conveni que permetrà a l'Agència accedir al Registre de Titularitats Reals, ampliant així la informació de què disposa en esta matèria per a combatre aquelles modalitats de frau fiscal en les quals s'utilitzen entramats societaris opacs amb finalitats fraudulentes.

En virtut del conveni, l'Agència podrà consultar i obtindre informació sobre titularitats reals de participacions i accions de les societats que figura al Registre Mercantil.Esta informació continguda en el Registre de Titularitats Reals es considera de rellevància per a l'exercici de les funcions que l'Agència Tributària té encomanades en relació amb la lluita contra el frau fiscal realitzat a través d'entramats societaris d'entitats suposadament independents.

El Registre de Titularitats Reals, nascut a l'empara de la normativa europea sobre prevenció del blanqueig de capitals, recull la informació sobre la titularitat real de persones físiques, de forma directa o indirecta, de més del 25% del capital social d'una entitat, així com, en el seu cas, informació sobre els denominats ‘titulars reals assimilats’ (els administradors).

L'accés a estes dades per part de l'Agència Tributària facilitarà la detecció de conductes fraudulentes d'entitats aparentment no vinculades entre si, tals com la facturació recíproca per a eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l'obtenció de devolucions improcedents o l'alçament de béns.

Reforç de les comunicacions electròniques mútues

També com a novetat, i amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament dels procediments tributaris, el conveni avança en la remissió d'informació registral sobre entitats, establint-se la transmissió electrònica diària de la informació continguda al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, de manera que l'Escola de Registradors traslladarà la informació del BORME (Secció Primera i Secció Segona) a l'Agència, incloent la identificació mitjançant NIF de les persones jurídiques i, en cas d'estar disponible, també de les persones físiques.

Al seu torn, i gràcies al desenvolupament de les noves tecnologies, el conveni pot establir procediments més avançats de comunicació electrònica entre les dues parts.Així, s'articula la remissió de la comunicació per l'Agència Tributària als Registres Mercantils dels acords de baixa provisional i les corresponents rehabilitacions a l'Índex d'Entitats, o el procediment electrònic per a la presentació al Registre Mercantil de la declaració de fallit d'entitats inscrites.

Esta millora de la comunicació electrònica abastarà també la comunicació al Registre Mercantil de la revocació o rehabilitació del NIF assignat a persones jurídiques o entitats i a la presentació dels documents relatius a embargaments fets per l'Agència.També s'establix la utilització del canal electrònic registral per a l'enviament de requeriments d'informació als Registradors.