Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

1.Introducció

En virtut de l'article 12.1, article 13 i article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s'establix l'obligació del responsable de tractament d'informar l'interessat sobre una sèrie d'aspectes que es relacionen a continuació.