Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

3.2.Delegat de Protecció de Dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, Reglament general de protecció de dades, disposa que els responsables i encarregats de tractament de dades personals hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades en els supòsits que el mateix Reglament establix, així com en altres casos en què la legislació dels Estats membres el considere també obligatori.

Entre els supòsits que requerixen la designació d'un Delegat, es troba aquell en el qual “el tractament el duga a terme una autoritat o organisme públic”, tant en qualitat de responsable com en funcions d'encarregat de tractament (article 37.1.a).El paper del Delegat en les organitzacions és el d'informar, assessorar, supervisar i cooperar amb l'autoritat de control, així com ser el punt de contacte per als interessats.

L'Agència Tributària disposa d'una Comissió de Seguretat i Control d'Informàtica Tributària creada per la Resolució de 26 de gener de 1998 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que va crear comissions sectorials de seguretat i control en totes les àrees i va regular la composició, funcions, normes de funcionament i seguiment de les actuacions de les comissions sectorials.

La Comissió de Seguretat i Control d'Informàtica Tributària és l'òrgan col·legiat encarregat d'analitzar i avaluar els riscos, d'establir i mantindre actualitzats els criteris i directrius generals sobre l'ús de la informació tributària i no tributària que gestiona l'Agència Tributària per a garantir la privacitat i la seguretat de la informació, així com, acordar i fer operatives mesures per a millorar i reforçar els sistemes de seguretat i control.

La Comissió de Seguretat i Control d'Informàtica Tributària dirigix i verifica el pla d'adequació de l'Agència Tributària al nou Reglament.Entre les decisions adoptades per l'esmentada Comissió en l'àmbit del pla d'adequació hi ha la de designar com a Delegat de Protecció de Dades el secretari de la Comissió de Seguretat i Control d'Informàtica Tributària que, per a desenvolupar la seua tasca, explicarà amb el suport de la mateixa Comissió per a cobrir totes les funcions que a tal càrrec se li exigix.

Esta decisió ha sigut ratificada posteriorment amb l'aprovació del Comité de Direcció de l'Agència Tributària i comunicada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, complint el requisit legal recollit al Reglament General de Protecció de Dades.

Dades de contacte:

Delegat de Protecció de Dades de l'Agència Tributària

Carrer Santa María Magdalena, 16, 28016 Madrid

dpd@correo.aeat.es