Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

3.6.Destinataris

D'acord a l'article 95 de la Llei General Tributària totes les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària en l'acompliment de les seues funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tinga encomanada i per a la imposició de les sancions que procedisquen, sense que puguen ser cedits o comunicat a tercers.

Tanmateix, l'article 95 de la Llei General Tributària també establix una sèrie de casos taxats on sí que es contempla que l'Agència Tributària puga cedir o comunicar dades a tercers, que podran ser de dos tipus:

  • Cessions o comunicacions de dades en casos del tipus la col·laboració en el compliment d'obligacions fiscals amb altres administracions públiques, la lluita contra el delicte fiscal i contra el frau en diferents àmbits, la col·laboració amb investigacions dels òrgans judicials i el ministeri fiscal, el control de la mateixa activitat de l'Agència Tributària.

En estos casos, d'acord amb l'article 6 del Reglament UE 2016/679 no serà necessari obtindre el consentiment exprés del ciutadà, perquè es puguen realitzar estes cessions o comunicacions.D'altra banda, d'acord amb l'article 14 del Reglament UE 2016/670, de produir-se una cessió o comunicació no serà necessari informar el ciutadà.

  • Resta de cessions i comunicacions que no es contemplen expressament a l'article 95, i que són necessàries en l'àmbit de la col·laboració entre Administracions Públiques per a facilitar la prestació de servicis públics al ciutadà.

En estos casos sempre serà necessari que l'Administració que sol·licita les dades compte amb el consentiment exprés del ciutadà.

A més, el Considerant-ne 31 del Reglament UE 2016/679 establix que en el cas que la comunicació de dades personals es realitze entre autoritats públiques, incloses les fiscals i duaneres, no es consideraran ni tan sols destinataris de dades quan estos són necessaris per a dur a terme una investigació concreta d'interés general.

A més del descrit anteriorment, es realitzen altres tractaments no associats a la gestió sistema tributari estatal i duaner, els destinataris del qual es descriuen en cada una de les activitats de tractament d'este tipus que realitza l'Agència Tributària i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Registre de les activitats de tractament