Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

3.7.Procedència

Les dades obtingudes s'obtenen de les següents fonts:

  • Del mateix interessat.
  • De dades cedides per altres Administracions Públiques.
  • D'Entitats Privades.
  • De persones físiques diferents de l'interessat.
  • De registres públics.
  • De fonts accessibles al públic.

Esta recollida de dades es realitza per mandat legal, ja siga de manera voluntària o a l'exercici de les seues funcions via requeriment.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària no té obligació d'informar els interessats sobre la recollida de les dades, partint de l'article 14 del Reglament UE 2016/679, segons el qual, l'obligació d'informació no s'aplicarà, entre d'altres, en els següents supòsits:

  • l'obtenció o la comunicació de les dades estiga expressament establida pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'aplique al responsable del tractament o
  • quan les dades personals hagen de continuar tenint caràcter confidencial sobre la base d'una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.

En el cas de l'Agència Tributària, el primer supòsit queda recollit als articles 93 i 94 de la Llei General Tributària i el segon suposat a l'article 95 de la Llei General Tributària, que establix el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.

A més del descrit anteriorment, es realitzen altres tractaments no associats a la gestió sistema tributari estatal i duaner, la procedència del qual es descriu en cada una de les activitats de tractament d'este tipus que realitza l'AEAT i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Registre de les activitats de tractament