Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.1.4.Període de resolució

D'acord al Reglament (UE) 2016/679, el responsable contestarà a l'interessat en el termini d'un mes (natural) a partir de la recepció de la sol·licitud.

Es pot destacar que l'esmentat termini podrà prorrogar-se uns altres dos mesos (sent un total de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud), tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

En qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, el responsable informarà l'interessat sobre qualsevol pròrroga.

Així mateix, el responsable informarà l'interessat, en el cas de no donar curs a la seua sol·licitud, sense dilació i, a tot tardar, transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de l'esmentada denegació i de les raons de la seua no actuació, podent l'interessat presentar una reclamació davant de l'esmentada negativa.