Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.2.3.Procediment per a exercir-lo

De forma presencial

L'interessat haurà de presentar el model de petició d'exercici de drets davant del servici o unitat de la Delegació de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

Sol·licitud dirigida al responsable del fitxer que contindrà:

  • Identificació:Anomene, cognoms de l'interessat i fotocòpia del document nacional d'identitat de l'interessat i, en els casos que excepcionalment s'admeta, de la persona que el represente, així com el document acreditatiu de tal representació.La fotocòpia del document nacional d'identitat podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre medi vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud.
  • Sistema de consulta del fitxer triat.
  • Domicili a efectes de notificacions, data i firma del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.

L'interessat haurà d'utilitzar qualsevol medi que permeta acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

De forma electrònica

L'interessat haurà d'omplir i presentar la informació demandada en el següent enllaç de la Seu Electrònica:

Inici > Tots els tràmits > Procediments no tributaris > Tractament de Dades Personals.

L'esmentada informació inclou:

  • Identificació:La persona haurà d'identificar-se per algun dels següents mitjans:cl@ve PIN, certificat o DNI electrònic.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud.- Sistema de consulta del fitxer triat.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.