Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.3.3.Procediment per a exercir-lo

De forma presencial

L'interessat haurà de presentar el model de petició d'exercici de drets davant del servici o unitat de la Delegació de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

La sol·licitud de rectificació haurà d'indicar:

  • Identificació:Anomene, cognoms de l'interessat i fotocòpia del document nacional d'identitat de l'interessat i, en els casos que excepcionalment s'admeta, de la persona que el represente, així com el document acreditatiu de tal representació.La fotocòpia del document nacional d'identitat podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre medi vàlid en dret.
  • Petició concretant la dada que és errònia i la correcció que s'ha de realitzar
  • Documentació justificativa de la rectificació sol·licitada, tret que la mateixa depenga exclusivament del consentiment de l'interessat.
  • Domicili a efectes de notificacions, data i firma del sol·licitant.

De forma electrònica

L'interessat haurà d'omplir i presentar la informació demandada en el següent enllaç de la Seu Electrònica:

Inici > Todos els tràmits > Procediments no tributaris > Tractament de Dades Personals

L'esmentada informació inclou:

  • Identificació:La persona haurà d'identificar-se per algun dels següents mitjans:cl@ve PIN, certificat o DNI electrònic.
  • Dades incorrectes.
  • Dades modificades.
  • Causes de la modificació de les esmentades dades.