Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.5. Dret d'oposició

Segons l'article 21 del Reglament (UE) 2016/679.

“Dret d'oposició

 1. L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, a què dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfiles sobre la base d'estes disposicions. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, fora que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 2. Quan el tractament de dades personals tinga per objecte la mercadotècnia directa, l'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals que li concernisquen, inclosa l'elaboració de perfiles en la mesura en què estiga relacionada amb la citada mercadotècnia.
 3. Quan l'interessat s'opose al tractament amb finalitats de mercadotècnia directa, les dades personals deixaran de ser tractats per a estos fins.
 4. A més tardar en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret indicat en els apartats 1 i 2 serà esmentat explícitament a l'interessat i serà presentat clarament i al marge de qualsevol altra informació.
 5. En el context de la utilització de servicis de la societat de la informació, i no obstant això el que disposa la Directiva 2002/58/CE, l'interessat podrà exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquen especificacions tècniques.
 6. Quan les dades personals es tracten amb finalitats d'investigació científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seua situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concernisquen, fora que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interés públic.”

Addicionalment, l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679 reconeix una varietat del dret d'oposició en relació amb les decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfiles, indicant

 1. Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfiles, que produïsca efectes jurídics en ell o li afecte significativament de manera similar.
 1. 4.5.1. Qui pot exercitar-ho?
 2. 4.5.2. Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.5.3. Procediment per a exercir-ho
 4. 4.5.4. Excepcions