Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.5.Dret d'oposició

Segons el article 21 del Reglament (UE) 2016/679.

“Dret d'oposició

 1. L'interessat tindrà de dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, que dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en el disposat en l'article 6, apartat 1, lletres i) o f), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base de les esmentades disposicions.El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 2. Quan el tractament de dades personals tinga per objecte la mercadotècnia directa, l'interessat tindrà dret a oposar-se a tota hora al tractament de les dades personals que el concernisquen, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura que estiga relacionada amb l'esmentada mercadotècnia.
 3. Quan l'interessat s'opose al tractament amb finalitats de mercadotècnia directa, les dades personals deixaran de ser tractades per a les esmentades finalitats.
 4. A tot tardar en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret indicat en els apartats 1 i 2 serà esmentat explícitament a l'interessat i serà presentat clarament i al marge de qualsevol altra informació.
 5. En el context de la utilització de servicis de la societat de la informació, i no obstant això el disposat en la Directiva 2002/58/CE, l'interessat podrà exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquen especificacions tècniques.
 6. Quan les dades personals es tracten amb finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seua situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concernisquen, tret que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interés públic.”

Addicionalment, el article 22 del Reglament (UE) 2016/679 reconeix una varietat del dret d'oposició en relació amb les decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, indicant

 1. Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l'afecte significativament de manera similar.
 1. 4.5.1.Qui pot exercitar-lo?
 2. 4.5.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.5.3.Procediment per a exercir-lo
 4. 4.5.4.Excepcions