Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.5.4.Excepcions

L'article 22 del Reglament UE 2016/679 exclou el dret d'oposició en el cas de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan estiguen autoritzades pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'aplique al responsable del tractament i que establisca així mateix mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l'interessat, com és el cas de l'Agència Tributària.

Addicionalment, l'article vigent 23.3 de la Llei Orgànica 15/1999, adequat al nou Reglamente, establix que “Els responsables dels fitxers de la Hisenda Pública podran, igualment, denegar l'exercici dels drets a què es referix l'apartat anterior [accés, la rectificació o cancel·lació] quan el mateix obstaculitze les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment de les obligacions tributàries i, en tot cas, quan l'afectat estiga sent objecte d'actuacions inspectores”.