Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.6.3.Procediment per a exercir-lo

De forma presencial

L'interessat haurà de presentar el model de petició d'exercici de drets davant del servici o unitat de la Delegació de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal.

La sol·licitud de limitació de tractament haurà d'indicar:

  • Identificació:Anomene, cognoms de l'interessat i fotocòpia del document nacional d'identitat de l'interessat i, en els casos que excepcionalment s'admeta, de la persona que el represente, així com el document acreditatiu de tal representació.La fotocòpia del document nacional d'identitat podrà ser substituïda sempre que s'acredite la identitat per qualsevol altre medi vàlid en dret.

  • Petició concretant les dades sobre les quals es vol limitar el tractament.

  • Documentació justificativa de la limitació de tractament sol·licitada.

  • Domicili a efectes de notificacions, data i firma del sol·licitant.

De forma electrònica

L'interessat haurà d'omplir i presentar la informació demandada en el següent enllaç de la Seu Electrònica:
Inici > Todos els tràmits > Procediments no tributaris > Tractament de Dades Personals

L'esmentada informació inclou:

  • Identificació:La persona haurà d'identificar-se per algun dels següents mitjans:cl@ve PIN, certificat o DNI electrònic.

  • Dades sobre les quals es vol limitar el tractament.

  • Causes de la limitació del tractament de les esmentades dades.