Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.7.Dret a la portabilitat de les dades

Segons el article 20 del Reglament UE 2016/679.

“Dret de portabilitat

  1. L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca el responsable a qui li'ls haguera facilitat, cuando:Al exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.
    1. el tractament estiga basat en el consentiment d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra b), i
    2. el tractament s'efectue per mitjans automatitzats.
  2. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.
  3. L'exercici del dret esmentat en l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17.Tal dret no s'aplicarà al tractament que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o a l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  4. El dret esmentat en l'apartat 1 no afectarà negativament als drets i llibertats d'altres.”