Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.12.CDC - Ciutadans

Descripció de l'activitat

Queixes o suggeriments que es produïsquen per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat o per les restants causes a què es referix l'article 7 del Reial Decret 1676/2009, de 13 de novembre.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Ciutadans i altres subjectes obligats que necessiten identificar-se amb NIF en el cas de queixes però no així en el cas de suggeriments.

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms
 • Telèfon (opcional), Domicili (opcional), Correu Electrònic (opcional),
 • Informació sobre la queixa o suggeriment

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Òrgans de l'Administració encarregats de l'aplicació del sistema tributari estatal.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Disposar d'un fitxer amb les queixes o suggeriments que fan els ciutadans respecte als servicis que reben en les seues relacions amb l'Agència Tributària i de la tramitació de les mateixes.