Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.19.Base de dades d'informació de Vigilància Duanera

Descripció de l'activitat

Emmagatzemament i gestió de la informació sobre les persones físiques i jurídiques que són objecte d'investigació per a la prevenció i repressió d'infraccions administratives i penals en matèria de contraban, frau fiscal i duaner, blanqueig de capitals o economia submergida, així com els expedients associats.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Vigilància duanera
 • FCSE
 • Organismes UE i internacionals

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Imatge/Veu, Marques físiques, Àlies
 • Característiques personals
 • Circumstàncies socials
 • Acadèmics i professionals
 • Informació comercial
 • Econòmics, financers i d'assegurances

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Forces i Cossos de Seguretat
 • CITCO
 • Òrgans jurisdiccionals

Transferències internacionals

 • Organismes internacionals - Bancs intervinguts

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació