Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.26.CAT

Descripció de l'activitat

Gestió, possibles verificacions, optimització, garantia, avaluació de la qualitat i millora del servici del CAT.

Per a això es tracten els enregistraments de les converses telefòniques i videotrucades, així com la informació recollida en el Centre d'Atenció Telefónica al ciutadà quan este utilitza este medi de contacte amb l'AEAT.

Els servicis oferits a través del CAT inclouen atenció de dubtes, servicis d'assistència tributària, així com incidències, consultes, errors o problemes informàtics.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms, Imatge/Veu, número de telèfon llamante, adreça IP, correu electrònic
 • Tipus de servici
 • Econòmics, financers i d'assegurances

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Conté els enregistraments de les converses telefòniques, videotrucades així com la informació recollida en el Centre d'Atenció Telefónica al ciutadà quan este utilitza este medi de contacte amb l'AEAT.També conté la informació necessària per a optimitzar i garantir un bon servici personalitzat, així com la millora i avaluació de la qualitat.Els servicis oferits a través del CAT inclouen atenció de dubtes, servicis d'assistència tributària així com incidències, consultes, errors o problemes informàtics.