Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.32.Autoritzacions de comerç exterior

Descripció de l'activitat

Presa de decisions relacionades amb l'aplicació de la legislació duanera en diferents àmbits del comerç exterior per al control fiscal i gestió de riscos en comerç exterior.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats (persones que necessiten autoritzacions en virtut de normativa duanera)
 • Operadors de comerç exterior de tercers països

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Signatura Electrònica
 • Informació comercial
 • Econòmics
 • Antecedents penals - delictes econòmics

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Altres òrgans de la CA (a l'Administració Tributària Canària en el marc de les seues competències)
 • A la Unió Europea i altres Estats Membres de la Unió Europea en el marc de sistemes transeuropeus de comerç exterior

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació