Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.35.Finestreta única duanera

Descripció de l'activitat

Centralitzar la informació i la documentació remesa pels operadors econòmics a les diferents autoritats relacionades amb el comerç exterior, evitant duplicitats i facilitant la tramitació administrativa;així com possibilitar un posicionament únic de la mercaderia per al seu reconeixement per tots aquells Servicis, incloent els Servicis d'Inspecció Fronterera (SIF) i a la Duana, que hagen decidit realitzar una inspecció física.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Signatura Electrònica
 • Transaccions de béns i servicis

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat (Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, Ports de l'Estat, Ministeri d'Economia i Competitivitat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques)

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació