Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.40.Registre de treballadors fronterers en les Administracions de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepció

Descripció de l'activitat

Gestió de les persones autoritzades a utilitzar el benefici del circuit roig.Els viatgers que no conduïsquen béns que hagen de ser objecte de declaració duanera verbal o escrita podran utilitzar el circuit roig quan acrediten la condició de treballadors fronterers per mitjà de l'exhibició del document identificatiu previst en l'apartat quart.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Ciutadans i residents (viatgers que tenen la condició de treballadors fronterers)

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Hisenda Pública i Administració Tributària

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació