Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.46.Cens d'obligats d'impostos especials

Descripció de l'activitat

Control dels establiments subjectes a impostos especials, així com dels productes exempts.Seguiment dels subjectes passius.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats (persones obligades a presentar les declaraciós corresponents en virtut de diversa normativa fiscal)
 • Propietaris o arrendataris (titulars d'establiments obligats a inscripció en el registre territorial)

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció
 • Codi d'Activitat de l'Establiment (CAU)
 • Informació comercial

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Òrgans de la Unió Europea (este cens tindrà caràcter parcial)

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació