Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.47.Impostos especials, documents de producció

Descripció de l'activitat

Gestió i control fiscal de l'impost corresponent a les operacions dels establiments d'Impostos Especials.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats (subjectes passius de l'impost especial, altres d'obligats tributaris i destinataris de productes bonificats)
 • Propietaris o arrendataris (titulars d'establiments)

 Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms
 • Codi d'Activitat de l'Establiment (CAU)
 • Informació comercial
 • Dades relatives als titulars de l'establiment i dades de les declaraciós d'operacions que han presentat amb informació relativa a les entrades i eixides de productes de l'establiment, amb indicació de la destinació dels productes.

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació