Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.6.Recursos, reclamacions

Descripció de l'activitat

Gestió i seguiment dels recursos, reclamacions, procediments especials de revisió i un altre tipus de sol·licituds, presentades pels contribuents o iniciades pels òrgans de l'AEAT.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats
 • Sol·licitants
 • Representants legals
 • Altres interessats en el procediment

 Dades

 • DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon
 • Característiques personals
 • Informació comercial
 • Transaccions de béns i servicis

 Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Organismes SS (INEM, MTSS, Entitats Gestores SS)
 • INE
 • Tribunal de comptes o equivalent autonòmic
 • Òrgans MEH, MEC, M. Comercio
 • Estat
 • Òrgans de la CCAA
 • CCAA
 • Òrgans de l'Adm. Local
 • EELL
 • Cambres de comerç, indústria i navegació
 • Servici jurídic
 • Defensor del poble

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Gestió i seguiment dels recursos, reclamacions, procediments especials de revisió i un altre tipus de sol·licituds, presentades pels contribuents o iniciades pels òrgans de l'AEAT.