Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.71.Procediment inspector de Duanes i Impostos Especials

Descripció de l'activitat

Gestió dels procediments inspectors de tributs que es realitzen en l'àmbit dels tributs sobre el comerç exterior, Impostos Especials i Impostos mediambientals.Per a això es tracta informació sobre les fases prèvies, actes i actuacions associades, així com informació rellevant de les persones físiques i entitats jurídiques associades als esmentats procediments.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents en actuacions inspectores o fases prèvies

 Dades

 • DNI/NIF o passaport, nom i Cognoms o raó social, Direcció, Clau de connexió amb dades, identificatiu no residents
 • Característiques personals
 • Informació comercial
 • Transaccions de béns i servicis

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Òrgans MEH, MEC
 • Servici jurídic

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació