Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.72.Cens ampliat d'Aduanas

Descripció de l'activitat

Gestió de contribuents, ja siguen persones físiques o jurídiques.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i obligats
 • Qualsevol espanyol o estranger amb DNI, NIE (DGP) o NIF (AEAT)
 • Persones jurídiques estrangeres

 Dades

 • NIF o passaport, Nom i Cognoms, País, Direcció
 • Transaccions de béns i servicis
 • Obligacions duaneres

Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Organismes SS
 • Òrgans CCAA
 • CCAA
 • Òrgans Adm. Local
 • Diputacions Provincials
 • Diputació Foral Navarra
 • Diputacions Forals Basques
 • Cambra Comerç
 • DG Cadastre
 • Jutjats
 • Interessats legítims

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació