Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.75.Videovigilància d'instal·lacions duaneres

Descripció de l'activitat

Enregistrament i tractament d'imatges per al control tributari i duaner, de prevenció del contraban i de seguretat i vigilància del personal i viatgers, així com de les instal·lacions i els mitjans, equips o gèneres de tot tipus que en elles es troben.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

l'AEAT, per llei, té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Per tant, els tractaments realitzats en el compliment de les esmentades obligacions estan legitimats, d'acord als requisits que exigix el Reglament UE 2016/679.

A més, l'article 6.1.e del Reglament UE 2016/679 estable que les dades personals podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic...”. D'esta forma, la finalitat de la videovigilància consistix a garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions, l'interés públic legitima l'esmentat tractament.

Interessats

 • Persones físiques que transiten per les bases i instal·lacions de Duanes de l'AEAT i en general per aquelles instal·lacions duaneres subjectes a mesures de videovigilància
 • Dades
 • Imatge/Veu

 Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • FFCC Seguretat de l'Estat
 • Autoritats judicials

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes s'esborraran en el termini màxim d'un mes.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.