Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.76.Personal AEAT i Provisió de llocs

Descripció de l'activitat

Tractament de dades dels empleats públics:dades del lloc actual, dades de llocs desempenyorats anteriorment, dades de processos de provisió posats, dades de control horari (també inclou tractament de dades biomètriques, empremta dactilar), dades de llicències i permisos (inclou incapacitat temporal, permanent i absoluta), dades econòmiques, determinades dades de salut, dades familiars (per a gestió de nòmina, per a aplicació de la “conciliació”, etc.).

Finalitat

Gestió de personal, funcionari i laboral, destinat en l'AEAT, amb la finalitat que esta entitat puga donar compliment a les seues obligacions legals en matèria de personal (abonament de retribucions, concessió de permisos i llicències, adjudicació de llocs de treball mitjançant els procediments previstos legalment, canvi de situacions administratives, concessió d'ajudes d'acció social, i altres actuacions previstes per la legislació vigent).

Gestió dels empleats, destinats a l'AEAT, amb la finalitat que esta entitat puga realitzar actuacions de control del compliment de les obligacions del personal al seu servici.

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en el seu apartat 1, lletra b) assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'este de mesures precontractuals (...)".

En virtut d'este precepte, el tractament de dades és lícit, i no requerirà consentiment, quan el tractament de dades es realitze per al compliment de relacions contractuals de caràcter laboral.

Este precepte donaria cobertura també al tractament de dades dels empleats públics, encara que la seua relació no siga contractual en sentit estricte.

En ocasions per al compliment de les seues obligacions en relació amb els empleats públics, l'Administració ha de realitzar tractaments de determinades dades a què es referix el Reglament de la UE, al seu article 9, com “categories especials de dades”.

Així, l'article 9.1 de l'esmentat Reglament assenyala que “Queden prohibits el tractament de dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física”.

No obstant això, en l'apartat 2, s'establixen una sèrie d'excepcions en les quals tals dades podran ser tractades.En concret la lletra b) d'este apartat 2 indica el següent:“L'apartat 1 no serà d'aplicació quan es presente una de les circumstàncies següents:(…) b) el tractament és necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social (...)".

Interessats

 • Fets servir (personal funcionari i laboral que dona servici a l'AEAT)

Dades

 • NIF/DNI, Núm. SS/Mutualitat, Nom i Cognoms, Núm. Escorcoll Personal, Imatge/Veu (fotografia), dades del vehicle
 • Dades de contacte (Direcció, Telèfon, Mòbil, Correu Electrònic, Data i Lloc de naixement)
 • Dades familiars (estat civil, nombre de fills, ascendents al seu càrrec...)
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Dades laborals
 • Dades econòmiques i financeres
 • Dades d'assegurances
 • Dades de salut

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Seguretat Social, MUFACE, classes passives
 • Entitats financeres
 • Comissió de control del Pla de Pensions AGE
 • Intervenció (Delegada, i General)
 • Tribunal de Comptes
 • Tribunals i Jutjats
 • INE
 • Sindicats

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Amb periodicitat anual, es realitzarà l'esborrament de les dades de contacte dels interessats que hagen produït baixa en les aplicacions de gestió de personal.

Elaboració de perfils

S'elaboraran els perfils que siguen precisos per a la presa de decisions, amb dades anonimitzades, i sempre que dels mateixos no es deduïsca la identitat de les persones.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.