Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.78.Formació

Descripció de l'activitat

Gestió del professorat i l'alumnat que participarà, participa, o ha participat, en els cursos impartits que s'impartixen als empleats de l'AEAT.

Finalitat

Gestió i control de les activitats formatives que organitza l'AEAT

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en el seu apartat 1, lletra b) assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'este de mesures precontractuals (...)".

En virtut d'este precepte, el tractament de dades és lícit, i no requerirà consentiment, quan el tractament de dades es realitze per al compliment de relacions contractuals de caràcter laboral.

Este precepte donaria cobertura tant al tractament de dades de professors externs com al tractament de dades dels empleats públics, encara que la seua relació no siga contractual en sentit estricte.

Interessats

 • Fets servir (personal funcionari i laboral que dona servici a l'AEAT)
 • Professor/Empresa externa (persones físiques i/o jurídiques)

Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Imatge/Veu, correu electrònic.
 • Acadèmics i professionals
 • Detalls d'ocupació
 • Dades bancàries (professors externs i empreses)

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

Empreses de formació externes amb les que es té contractat un servei o entitats conveniadas.Se cediran les dades imprescindibles per a la correcta prestació del servei.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.