Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.79.Expedients disciplinaris, recursos administratius i seguiment de procediments judicials

Descripció de l'activitat

Gestió i control dels recursos administratius que presenta el personal funcionari de l'AEAT, i seguiment dels recursos que es presenten en la via judicial per personal funcionari i laboral de l'AEAT, referits a matèries de l'àmbit de recursos humans.Estos recursos fan referència a assumptes com processos selectius, provisió de llocs, retribucions, vacances, antiguitat, i qualsevol altra matèria de la competència de l'àrea de recursos humans.

També inclou la gestió i control dels expedients disciplinaris del personal de l'AEAT.

Finalitat

Tramitació i resolució de recursos i reclamacions en matèria de personal.

Tramitació i resolució d'expedients disciplinaris de personal destinat en l'AEAT.

Seguiment i remissió de documentació de procediments judicials en la via contenciós-administrativa i social.

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en el seu apartat 1, lletra e) assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) e) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o a l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (...)".

En virtut d'este precepte, el tractament de dades és lícit, i no requerirà consentiment, quan el tractament de dades es realitze per a l'exercici de poders públics.

Este precepte donaria cobertura al tractament de dades dels empleats públics, per a l'exercici de la competència de resolució de recursos administratius, i per a l'exercici potestat sancionadora, en la qual se subsumix la potestat disciplinària.

Així mateix, donaria cobertura al tractament de dades dels empleats públics per a la seua remissió als òrgans judicials.

Interessats

 • Fets servir (personal funcionari i laboral que dona servici a l'AEAT)
 • Altres persones que no tinguen la condició d'empleats públics i que, tanmateix, tinguen la condició d'interessats en procediments administratius o judicials (participants en processos selectius, treballadors d'empreses adjudicatàries de servicis, etc.).

Dades

 • Identificació de l'interessat, tipus d'expedient, recurs o reclamació i circumstàncies del mateix
 • Altres dades de la resta d'activitats de tractament en matèria de recursos humans necessaris per a la resolució dels recursos.

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Jutjats i Tribunals
 • Advocacies de l'Estat i altres representants processals
 • Altres Departaments Ministerials, a requeriment dels mateixos, especialment Ministeri d'Hisenda.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

En el cas concret de dades de naturalesa disciplinària concernents a sancions disciplinàries estos són suprimits de l'aplicació gestora de RRHH, i sol·licitada igualment la seua supressió al Registre Central de Personal, a través de la cancel·lació de sancions disciplinàries, en aplicació de la regulació prevista al Reglament de Règim Disciplinari i el Conveni Col·lectiu de l'AEAT.

Els terminis per a la cancel·lació de sancions són les següents:

Personal Funcionari:

Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat, article 51.

Faltes molt greus:6 anys.

Faltes greus:2 anys.

Faltes lleus:6 mesos.

Personal laboral:

IV Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'AEAT, article 78.4:

Faltes molt greus:2 anys.

Faltes greus:1 any.

Faltes lleus:3 mesos

No obstant això, les dades referides a les esmentades sancions disciplinàries seguixen a disposició de la Unitat gestora per a la seua oportuna gestió.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.