Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.80.Expedients de compatibilitat

Descripció de l'activitat

Gestió d'expedients de compatibilitat dels empleats de l'AEAT.

Finalitat

Gestió de personal, funcionari i laboral, destinat en l'AEAT.

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en el seu apartat 1, lletra b) assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'este de mesures precontractuals (...)".

En virtut d'este precepte, el tractament de dades és lícit, i no requerirà consentiment, quan el tractament de dades es realitze per al compliment de relacions contractuals de caràcter laboral.

Este precepte donaria cobertura també al tractament de dades dels empleats públics, encara que la seua relació no siga contractual en sentit estricte.

D'altra banda, el tractament de dades per a l'exercici de la potestat sancionadora, en la qual se subsumix la potestat disciplinària, tindria la seua cobertura jurídica al reiterat article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en este cas en l'apartat 1, lletra e) en el que s'assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) c) el tractament és necessari per al (...) exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (...)".

Interessats

 • Persones que sol·liciten la compatibilitat en activitat pública o privada

Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms, Direcció
 • Acadèmics i professionals
 • Informació comercial
 • Transaccions de béns i servicis

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.