Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.81.Gestió de dades de vigilància de la salut

Descripció de l'activitat

Prevenció de Riscos Laborals.Exàmens de salut, investigació epidemiològica i activitats de promoció de la salut, gestió integral i integrada amb seguretat, higiene i ergonomia.

Finalitat

Protecció de la salut en el treball.

Legitimació

L'article 6 del Reglament 2016/679 (UE), relatiu a la licitud del tractament, en el seu apartat 1, lletra b) assenyala que “El tractament serà lícit si es complix almenys una de les següents condicions:(…) b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'este de mesures precontractuals (...)".

En virtut d'este precepte, el tractament de dades és lícit, i no requerirà consentiment, quan el tractament de dades es realitze per al compliment de relacions contractuals de caràcter laboral.

Este precepte donaria cobertura també al tractament de dades dels empleats públics, encara que la seua relació no siga contractual en sentit estricte.

En ocasions per al compliment de les seues obligacions en relació amb els empleats públics, l'Administració ha de realitzar tractaments de determinades dades a què es referix el Reglament de la UE, al seu article 9, com “categories especials de dades”.

Així, l'article 9.1 de l'esmentat Reglament assenyala que “Queden prohibits el tractament de dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física”.

No obstant això, en l'apartat 2, s'establixen una sèrie d'excepcions en les quals tals dades podran ser tractades.En concret la lletra b) d'este apartat 2 indica el següent:“L'apartat 1 no serà d'aplicació quan es presente una de les circumstàncies següents:(…) b) el tractament és necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social (...)".

Interessats

 • Fets servir (personal funcionari i laboral que dona servici a l'AEAT)

Dades

 • NIF/DNI, Nom i Cognoms
 • Salut (obtinguts, tractats i cedits amb consentiment exprés del pacient)
 • Data de naixement, edat, sexe, característiques físiques o antropomètriques, malalties personals i familiars i altres dades mèdiques.
 • Detalls d'ocupació (lloc de treball, historial del treballador)

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

Es preveuen cessions o comunicacions de dades al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguen a terme la vigilància de la salut dels treballadors, segons el disposat a l'art. 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.