Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.85.Operadors Intrastat

Descripció de l'activitat

Preparació de la declaració informativa.Es tracta informació sobre els lliuraments i adquisicions d'operadors comunitaris i dades dels operadors intracomunitaris, operacions i imports.

Finalitat

Control estadístic de les operacions intracomunitàries.

Legitimació

Segons l'article 6.1.c del Reglament UE 2016/679, les dades de caràcter personal podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”.

Sobre això és d'aplicació el Reglament (CE) núm. 1982/2004 de la Comissió, de 18 de novembre de 2004, pel qual s'aplica el Reglament (CE) núm. 638/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre les estadístiques comunitàries d'intercanvis de béns entre Estats membres, i pel qual es deroguen els Reglaments de la Comissió (CE) núm. 1901/2000 i (CEE) núm. 3590/92.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats

Dades

 • NIF/DNI
 • Transaccions de béns i servicis
 • Operacions, quantitat, pesos i imports

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Institut Nacional d'Estadística
 • Cambres de comerç, indústria i navegació
 • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

No aplica

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.