Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.97.Autenticació del Sistema d'Identificació Cl@ve PIN

Descripció de l'activitat

Tractament de la informació necessària per a autenticar el servei de Cl@ve PIN així com garantir la traçabilitat i auditoria de l'ús de l'esmentat servei.

Finalitat

Permetre l'accés a PINs del Sistema d'Identificació Cl@ve PIN, amb els que es podrà identificar davant de l'Administració per a accedir electrònicament als tràmits que el tinguen habilitat.
Garantir la resolució de possibles incidències.

Interessats

 • Ciutadans que utilitzen el Sistema d'Identificació Cl@ve PIN per a relacionar-se amb les Administracions Públiques.

Dades

 • DNI/NIE.Dades de contrast.
 • Codi triat per l'usuari i PIN.
 • Missatge SMS comunicat al telèfon registrat.
 • Informació del dispositiu necessària per a l'aplicació Cl@ve PIN, notificació enviada a l'aplicació Cl@ve PIN i adreça IP.
 • Informació sobre la queixa o incidència, si aplica.

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació