Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.9.Expedients Processals

Descripció de l'activitat

Anàlisi, gestió, informació i seguiment dels processos judicials en els quals l'AEAT figura com partix.També ajuda o suport a processos propis.

Es tracta informació relativa a persones físiques i/o jurídiques implicades, identificades al cens de contribuents (NIF, CIF, NIE), denúncies per comissió de delicte en el processal penal, reclamació de crèdits en l'ordre concursal, demandes en l'ordre civil, etc. Informació de tipus econòmic o processal derivat de les resolucions judicials:sancions pecuniàries (Responsabilitat Civil, multes), administratives, o penes privatives de llibertat.De tots els tràmits i fases del procediment contenciós i dades identificatives d'altres actors en els processos judicials:administradors concursals, pèrits judicials, etc.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats

 Dades

 • DNI, Nom i Cognoms, Direcció
 • Matèries objecte de plets judicials
 • Presumptes delictes denunciats en processos penals
 • Informació d'impostos i quotes defraudades constitutives de delictes contra la Hisenda Pública
 • Condemnes processals respecte a privació de llibertat, sancions administratives i pecuniàries (Responsabilitat Civil, multes...).
 • Reclamació de quantitats com a creditor en Processos Concursals (crèdits concursals)
 • Informació de convenis i processos de liquidació en processos concursals
 • Informació sobre Administradors concursals, amb informació de domicilis i retribucions d'estos professionals
 • Informació sobre les fases processals amb indicació expressa de l'Òrgan judicial vigent en cada una d'elles.
 • Documentació remesa pels Jutjats

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Altres departaments de l'Agència Tributària
 • Informació concursal per a Advocacies de l'Estat i Comunitats Autònomes

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Informació i seguiment dels processos judicials en els quals l'AEAT figura com partix.Conté informació relativa a persones físiques i/o jurídiques implicades, identificades al cens de contribuents (NIF, CIF, NIE), i d'elles s'emmagatzema informació relativa a denúncies per comissió de delicte en el processal penal, reclamació de crèdits en l'ordre concursal, demandes en l'ordre civil, etc. Aporta informació de tipus econòmic o processal derivat de les resolucions judicials:sancions pecuniàries (Responsabilitat Civil, multes), administratives, o penes privatives de llibertat.També conté informació de tots els tràmits i fases del procediment contenciós i dades identificatives d'altres actors en els processos judicials:administradors concursals, pèrits judicials, etc. La informació s'utilitza per a anàlisi, gestió i seguiment de processos judicials, i per a mineria de dades.A més, s'oferix als Departaments de l'Agència Tributària com a ajuda o suport a processos propis.