Saltar al contingut principal

Publicació d'ordres ministerials de contingut tributari

En el BOE de 30 de desembre de 2020 s'han publicat diverses ordres ministerials en l'àmbit tributari.

En primer lloc, amb referència al IVA, l'Ordre HAC/1274/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinats models.l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim Especial del Grup d'Entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit, l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació i l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la qual s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

En segon lloc, es publica com cada any, l'Ordre per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (Ordre HAC/1275/2020).

En tercer lloc, es publica l'Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinades declaraciós informatives.

Finalment, es publica l'Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 602 de Taxa per la gestió administrativa del joc.

 • Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

 • Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 • Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se modifican determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.

 • Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los procedimientos de presentación.