Saltar al contingut principal

Es modifiquen l'Ordre per la que s'aprova el model 233, "Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats", i l'Ordre per la qual es regula l'administració dels llibres registres en l'IRPF

S'ha publicat en el BOE de hui l'Ordre HAC/1154/2020, de 27 d'octubre, per la qual es modifiquen l'Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la que s'aprova el model 233, Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seua presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaraciós informatives, declaraciós censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària;i l'Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula l'administració dels llibres registres en l'IRPF.

Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre,

por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.